Kategoriarkiv: Sexualitet och sexuella övergrepp

Information om sexuella övergrepp mot barn

INFORMATION OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

VAD?

Vad är sexuella övergrepp mot barn?

Sexuella övergrepp mot barn definieras ofta som kontakt mellan ett barn och en vuxen där barnet används för sexuell stimulering. Sexuella övergrepp kan också begås av en person som är under 18 år, där personen antingen är betydligt äldre än offret eller är i en annan maktposition gentemot det andra barnet. För det mesta innebär sexuella övergrepp direkt fysisk kontakt. Ibland stimuleras en sexualförövare av att exponera sig själv, dvs blotta sitt könsorgan, inför ett barn, eller att titta på eller filma ett barn som tar av sig sina kläder.

Barn lockas ofta in i sexuella övergrepp genom ett lekfullt manipulerande (”det här är vår speciella hemlighet….”) eller genom mutor såsom pengar , godis och olika förmåner. Ibland blir de trakasserade eller hotade. Mera sällan använder sig förövaren av fysiskt tvingande eller av våld. Det är viktigt att komma ihåg att vare sig barnet blir fysiskt skadat eller inte, tycker om den sexuella beröringen eller inte, så är sexuella handlingar begångna av en vuxen eller ett barn som är betydligt äldre, alternativt är i en annan maktposition gentemot det andra barnet, sexuella övergrepp.

Vad kan man göra för att förhindra sexuella övergrepp mot barn?

Det är först och främst viktigt att man som förälder har en öppen kommunikation med sitt barn. Det är vidare viktigt att barn får åldersadekvat information om sex och om sexuella övergrepp. Barn behöver få lära sig att de bestämmer över sina kroppar och att de har rätt att säga nej när de inte vill att någon rör vid dem. De behöver få veta att de kan berätta för en vuxen om någon tagit på deras kroppar på ett sätt som de tänker inte är okay. Ungdomar behöver dessutom lära sig hur man kan undvika riskfulla platser eller situationer när de är utan förälders eller annan vuxens uppsikt.

Det är dock viktigt  att komma ihåg att det kan vara mycket svårat för ett barn eller en ungdom att förhindra eller berätta om sexuella övergrepp. Därför ska man aldrig klandra barnet eller ungdomen för att inte ha hindrat eller för att ha väntat med att berätta om övergreppet. Många barn väljer att aldrig berätta att de utsatts för sexuella övergrepp. De flesta barn väljer att vänta med att berätta.

Det är också viktigt att komma ihåg att föräldrar inte kan bevaka eller ha uppsikt över sina barn hela tiden. Det innebär att vad du än gör, så har du inte möjlighet att garantera att ditt barn aldrig blir utsatt för ett sexuellt övergrepp. Alltså ska du som icke-förövande förälder inte anklaga dig själv ifall ditt barn blir sexuellt utnyttjat. Det mest hjälpsamma är att man istället ser till att ens barn får den hjälp som hon/han behöver.

Vilka konsekvenser har sexuella övergrepp för barnet?

Barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp kan reagera på många olika sätt. På vilket sätt och hur starkt de reagerar beror på ålder, personlighet, relationen till förövaren, omständigheterna kring övergreppet och på hur familjen reagerar på avslöjandet. Barn kan få symtom som tyder på oro, stress såsom sängvätning, mardrömmar, svårigheter i skolan eller att rymma hemifrån. De kan också få symtom som är mer typiska vid sexuella övergrepp såsom ett sexualiserat språk, sexualiserade lekar, ett sexuellt beteende som inte är åldersadekvat och rädsla för speciella situationer eller människor som påminner dem om övergrepp.

När övergrepp har avslöjats och stoppats, återgår vissa barn till sitt normala beteende och visar inte längre några speciella symtom. Nära anhörigas skydd och stöd är mycket viktigt för att hjälpa barn att återgå till det normala. En del barn har emellertid symtom som finns kvar långt efter det att övergreppen har upphört. Det är viktigt att man gör en psykologisk bedömning av barnet och att hon/han får behandling vid behov.

Kognitiv beteendeterapi passar såväl barn som har utsatts för sexuella övergrepp som deras ickeförövande föräldrar. Terapin ska anpassas till barnet så att hon eller han får hjälp med sina svårigheter och till föräldrar så att de får hjälp att hantera sina tankar och känslor inför att deras barn utsatts för övergrepp.

De är viktigt att veta att forskningen upprepade gånger visat att den enskilt viktigaste faktorn för att påverka barns mentala tillfrisknande efter övergrepp är föräldrars, eller annan närstående vuxens, förmåga att stötta barnet. Med ett sådant stöd och med barnpsykiatrisk behandling har barn som utsatts en stor möjlighet att kunna må psykiskt väl och ha en tro på framtiden.

 

VEM ?

 Vem utsätts för sexuella övergrepp?

Sexuella övergrepp mot barn sker inom alla sociala klasser, kulturella och religiösa grupper. Både pojkar och flickor kan utsättas. Det är inte en väldigt ovanlig händelse.

Vem förgriper sig sexuellt på barn?

Det är främst män men också kvinnor som förgriper sig på barn. Sexualförövarna är oftast inte ”snuskiga gubbar” eller en främmande person. De är oftast inte uppenbart psykiskt sjuka eller utvecklingsstörda. Faktum är att sexualförövaren oftast är någon som barnet känner väl och litar på. Det är vanligt att det är en familjemedlem (och då främst en far, styvfar eller syskon) eller en jämnårig bekant. Det finns ingen tydlig beskrivning eller definition av en sexualförövare eller något säkert sätt att upptäcka en potentiell förövare. Det är därför svårt att tro att en person som man litar på faktiskt är kapabel att förgripa sig sexuellt på ett barn.

 

VARFÖR?

 Varför sker sexuella övergrepp?

Trots att frågan om varför sexuella övergrepp sker ofta ställs av barn som utsatts och deras föräldrar, så finns det inte något enkelt svar. Det viktigaste att komma ihåg är att man aldrig kan skylla övergreppen på den som utsatts eller på den icke-förövande föräldern. Ansvaret för övergreppen ligger uteslutande på förövaren, oavsett vilka problem som ligger bakom hans/hennes övergreppsbeteende.

Det är av yttersta vikt att vi förmedlar vad vi vet angående sexuella övergrepp mot barn. Vi behöver i vårt samhälle bli mer medvetna om allvaret med och förekomsten av det här problemet, och vi måste utöka de förebyggande insatserna.

Varför berättar inte barn om sexuella övergrepp?

Sexuella övergrepp sker nästan uteslutande när ett barn är ensamt med en förövare. För att kunna fortsätta förgripa sig sexuellt på barnet, så är förövaren beroende av att barnet håller det hemligt. Det kan förekomma direkta hot om våld mot barnet eller barnets förälder/rar. Ofta  förleds barn att tro att övergreppet är deras eget fel och att det är de som kommer att få skulden, bli avfärdade eller misstrodda om de berättar. De känner sig generade, skamsna och rädda  på grund av dels själva övergreppet och dels hemlighetsmakeriet. I själva verket är de många offers om aldrig berättar, inte ens som vuxna, för att de fruktar för att inte bli trodda eller för att straffas.

 

NÄR?

När ska man misstänka att ett barn utsatts för sexuellt övergrepp?

Att ett barn blivit utsatt för sexuella övergrepp upptäcks oftast genom att barnet själv berättar, oavsiktligt eller målmedvetet. En del barn avslöjar oavsiktligt vad de utsatts för genom att visa upp vuxet sexuellt beteende eller genom att dela med sig av sexuella kunskaper som de egentligen är för unga för att ha. Andra barn kanske ger ett vagt avslöjande eller berättar om övergreppet för en kamrat, som i sin tur berättar för en vuxen. Föräldrar bör vara uppmärk-samma på plötsliga förändringar i barnets beteende så som mardrömmar, att barnet drar sig undan, undviker vissa personer eller platser eller saker, att barnet blir aggressivt, nervöst och /eller har ett olämpligt sexuellt beteende. Sådana beteenden kan tyda på psykologiska svårigheter på grund av sexuella övergrepp och bör därför utforskas.

Barns reaktioner på den person som utsatt dem för sexuella övergrepp är olika. Det är svårt att upptäcka en sexuell övergreppsrelation genom att studera de båda tillsammans. En del barn är ängsliga och/eller undviker förövaren. Andra barn talar i negativa ordalag om förövaren, men uppträder positivt gentemot honom eller henne. Ytterligare andra barn förblir väldigt fästa vid kärleksfulla gentemot honom eller henne. Ytterligare andra barn förblir väldigt fästa vid och kärleksfulla gentemot en förövande förälder eller annan vårdnadshavare. Oavsett om barnets känslor är positiva, negativa eller ambivalenta så ska barnets känslor accepteras. Barn behöver veta att ingen av deras känslor är fel. Att lära ditt barn att skydda sig själv och att upprätthålla ett öppet samtalsklimat inom familjen, kan öka sannolikheten för att ditt barn skulle berätta  om han/hon utsatts för sexuellt övergrepp eller för någon annan svår händelse.

 

HUR?

Hur bör man göra om man misstänker sexuella övergrepp?

Det är naturligt att föräldrar känner smärta, ilska och sorg när de upptäcker att deras barn kanske har blivit utsatt för sexuellt övergrepp. Det viktigaste du som förälder kan göra i den situationen är dock att försöka behålla lugnet. Barn och ungdomar är väldigt känsliga för sina föräldrars reaktioner. Om de ser eller känner hur upprörd och arg en förälder är så kan de bli mycket skrämda och sluta sig inom sitt skal. Förmedla till ditt barn att det är bra att hon/han har berättat. Var noga med att inte säga något som kan uppfattas som om du anklagar ditt barn för det hon/han utsatts för och att betona att det inte är hennes/hans fel. En del barn kan berätta att den sexuella beröringen kändes bra. Det betyder INTE att barnet på något sätt borde känna skuld över att ha tyckt att den sexuella beröringen varit skön. Ibland har barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp själva tagit initiativ till sexuell kontakt med andra vuxna. Även i sådana situationer är det alltid den vuxnes ansvar att sätta lämpliga gränser.

Uppmuntra inte ditt barn till att glömma det som hänt eller att låta bli att prata om det. Å andra sidan är det inte heller hjälpsamt att pressa barnet att berätta mer än hon eller han är beredd att göra. Var istället öppen för att lyssna till vad ditt barn har att berätta eller fråga om. Försök förstå att ditt barn kan ha blandade känslor inför förövaren och inför det som har hänt. Även om du kanske känner att du hela tiden behöver vara nära ditt barn för att skydda henne/honom, så är det viktigt att du inte blir överbeskyddande. Det är viktigt att du bidrar till att familjen kommer in i normala gängor så fort som möjligt igen. Det är också viktigt att inte vara rädd för att visa ömhet eller att vara kroppsligt nära. Ibland är de svårt, speciellt för pappor. Men om man ändrar sitt beteende kan ens barn få intryck av att känslorna inför henne/honom förändrats på grund av det som hänt.

Alla barn som har varit utsatta för sexuella övergrepp bör genomgå en medicinsk undersökning, inklusive en gynekologisk undersökning. Fastän barn kan känna sig skadade av övergrepp, så är det vanligaste att det inte har några kroppsliga skador. Erfarna läkare kan lugna barn med att deras kroppar är okay

 

VAR?

 Var kan du vända dig för att få hjälp?

Om man misstänker att ett barn blivit utsatt för sexuella övergrepp, så bör man anmäla det till Socialtjänsten. Man har möjlighet att ringa anonymt. Socialsekreteraren kommer att ställa viktiga frågor om vem som utsatts, vem som kan ha förgripit sig och vad som har hänt. Socialtjänsten kommer att utreda vilken hjälp barnet och familjen kan behöva. När man misstänker att ett barn utsatts för sexuella övergrepp, så anmäler Socialtjänsten det till polisen. Det är vanligt att barnet blir läkarundersökt och att hon/han får gå i behandling på BUP.

Barns sexuella beteenden

BARNS SEXUELLA BETEENDE

Sexuell utveckling är en viktig del i ett barns utveckling som börjar i spädbarnsåldern och fortsätter till vuxen ålder.

Genom hela barndomen uppvisar barn en mängd sexuella beteenden som en del i en normal, sund utveckling.  Nedan är en lista på några vanliga beteenden hos barn i olika stadier av utveckling.

Från födsel till 2 år…

 • börjar utforska sina kroppar, inklusive könsorgan
 • finner njutning i stimuleringen av könsorganen
 • uplever erektion av penis och lubricering av vagina
 • kan röra andras könsorgan
 • kan tycka om att vara naken och att klä av sig inför andra
 • börjar lära sig namn på kroppsdelar, ibland även könsorgan

Från 2 till 6 år…

 • kan använda slang- eller korrekta uttryck för könsorgan
 • kan finna njutning av att röra sina könsorgan
 • kan uppleva orgasm
 • lär sig att identifiera sig själv och andra på grundval av kön
 • utrycker nyfikenhet om skillnaderna mellan män och kvinnor vilket kan leda till utforskning med jämnåriga
 • kan delta i sex-nyfikenhetslekar med jämnåriga och/eller syskon inklusive att klä av sig, titta på och röra vid varandras könsorgan
 • kan tycka om att klä av sig och att komma på andra när de klär av sig
 • kan uppleva kärlekskänslor (t.ex. en vilja att leka pojk-/flickvän eller man/hustru) för föräldrar eller nära släktingar

Från 6 till 12 år…

 • börjar uppvisa ökat blyghet
 • kan fortsätta att masturbera men nu oftast i ensamhet
 • kan uppvisa ökad kunskap om sexuellt beteende, inklusive masturbering och samlag
 • kan uppvisa förståelse för sambandet mellan sex och graviditet
 • kan delta i sexlekar med jämnåriga och syskon som kan bli mer hemlighetsfulla och sofistikerade, inklusive kyssar, ömsesidig masturbering och ”leka doktor”
 • kan uppvisa ökat användande av sexuellt språk
 • kan uppvisa ett ökat intresse för sexuellt vågade bilder, TV, etc.
 • kan börja uppleva tidiga pubertala förändringar

Medan beteendena beskrivna här ovan är almännt ansedda som tecken på normal, sund sexuell utveckling så kan en del sexuella beteenden hos barn ge upphov till välgrundad oro och kan bero på övergreppsupplevelser eller olämpliga erfarenheter av vuxen sexualitet.  Listan nedan beskriver beteenden som ger upphov till oro och som generellt anses problematiska för barn i åldrarna 2-12.

 • kunskap om vuxet sexuellt beteende som inte är lämplig för barnets ålder
 • besatthet av sexrelaterade saker på ett sätt som stör barnets deltagande i utvecklingsmässigt lämpliga aktiviteter
 • sexlekar med barn med betydande skillnader i ålder eller storlek
 • sexlekar som inkluderar tvång eller våld
 • införande av föremål i vagina eller anus
 • masturbering med hjälp av föremål
 • kompulsiv eller offentlig masturbering
 • försök att röra vid könsdelar med munnen
 • frågor att få delta i vuxna sexakter
 • instoppande av tungan i andras munnar

Medan dessa sexuella beteenden ofta är rätt så oroande för föräldrar så är det viktigt att komma ihåg att det för det mesta handlar om inlärt beteende som barn kan lära sig att sluta med.  Barn som uppvisar sexuellt beteende som är opassande för sin ålder kan lära sig mer passande uttryck för sin begynnande sexualitet.  Det bästa sättet att bemöta opassande sexuella beteenden är faktiskt detsamma som när vi bemöter andra problematiska beteenden.  För det första är det viktigt att klart och tydligt kommunicera vilka sexuella beteenden som är ”okej” och vilka som inte är det.  Sedan är det viktigt att uppmuntra passande ömhetsutryck genom att härma och beröma beteenden som att kramas, pussas, hålla handen, ge ”high fives”, hålla om varandra och säga ”jag älskar dig.”  Slutligen så bör föräldrar bestämma sig för negativa konsekvenser för opassande sexuella beteenden som de kan använda på ett lugnt, tydligt och konsekvent sätt.  Eftersom det ofta är svårt för föräldrar att reagera effektivt på barns opassande sexuella beteenden så rekommenderas i allmännhet professionellt stöd för att hjälpa föräldrar att reagera på problematiska sexuella beteenden på ett så effektivt sätt som möjligt.

 

Sexuella övergrepp mot barn – informationsblad för ungdomar

Sexuella övergrepp mot barn – informationsblad för ungdomar

Vad är sexuella övergrepp mot barn och ungdomar?

Det är när en vuxen eller ett äldre barn använder sig av ett barn ( yngre eller äldre ) för sexuell stimulering. Förövaren kanske tvingar dig att göra detta, eller låtsas att det är en lek, eller belönar dig för att göra det. Förövaren kan vara någon du känner, en släkting, en främling eller en äldre tonåring.

Vad kan man göra om man blir utsatt?

Du bestämmer över din egen kropp. Om någon rör dig på ett sätt som känns obehagligt eller fel har du rätt att säga ifrån. Berätta också för någon om vad som hänt: t ex en förälder, annan släkting, lärare eller någon annan som du litar på. Det är viktigt att fortsätta berätta tills någon lyssnar och hjälper dig.

Hur känner man sig när man blivit utsatt för sexuellt övergrepp?

Barn och ungdomar som har blivit utsatta för sexuella övergrepp kan reagera på många olika sätt. För en del känns beröringen bra och de tycker fortfarande om personen som gjorde det men oftast har de också andra känslor. En del ungdomar är arga på eller rädda för förövaren. Andra kan känna skuld för det som hänt. Hos en del ungdomar påverkar dessa känslor deras beteende. Vissa blir lättare arga och vissa blir ledsna och vill vara ensamma. Vissa blir rädda för att vara ensamma. En del ungdomar känner sig upprörda en längre tid efter det att övergreppen har upphört. Om någon har det jobbigt med sina känslor kan det hjälpa honom eller henne att tala med en behandlare och en förälder.

Vem blir utsatt för sexuella övergrepp?

Sexuella övergrepp drabbar många barn och ungdomar. Pojkar och flickor i alla åldrar och i alla folkgrupper kan bli utsatta.

Vem utsätter barn och ungdomar för sexuella övergrepp?

De flesta förövare är män, men en del är kvinnor. Man kan inte förstå av deras utseende, kläder eller sätt att vara att de är förövare. Oftast är förövaren inte en främling utan någon som barnet eller ungdomen känner.

Varför utsätts barn och ungdomar för sexuella övergrepp?

Det finns många olika orsaker precis som det finns många olika förövare. Men det är svårt att förstå orsaken. En sak är säker: inget barn och ingen ungdom har ansvaret för vad en vuxen gör. Ansvaret för övergreppen är bara förövarens.

Varför berättar inte barn och ungdomar?

Ibland säger förövaren till barnet att det som hänt är hemligt. Förövaren kan använda knep för att få barnet att inte berätta vad som hänt. Förövaren kan t ex säga att det som hänt är barnets eget fel och att barnet och hans/ hennes familj kommer att skadas om han/ hon berättar. Ibland berättar inte barn och ungdomar för att de skäms eller känner sig rädda.

När ska man misstänka sexuella övergrepp?

Man kan inte se på en person att han eller hon har varit utsatt. Ibland kan man märka på ett barns beteende att något bekymrar honom eller henne men man kan inte veta vad. Barnet kanske plötsligt blir oroligt, får mardrömmar, drar sig undan eller börjar undvika vissa personer och platser.

En del barn och ungdomar är väldigt arga på förövaren, andra kan vara rädda och andra kan fortfarande tycka om förövaren. Alla de här känslorna är OK.

Hur får man hjälp?

Om man själv blivit utsatt för sexuella övergrepp, vet eller misstänker att ett annat barn eller en ungdom blivit utsatt för sexuellt övergrepp är det viktigt att berätta för en vuxen. Om man inte blir trodd är det viktigt att fortsätta berätta tills man blir tagen på allvar. Sedan kan den vuxne ringa till socialtjänsten eller till någon annan som vet hur man ska gå vidare. Ofta får sedan barnet berätta för en polis om vad som hänt och också för en behandlare som hjälper barnet att må bättre. Det är bra att tala med en behandlare eller en förälder. Man behöver prata om det man varit utsatt för även om det är jobbigt. Att prata om det gör att man mår bättre efter ett tag.

Det är viktigt att berätta för en vuxen om sexuella övergrepp. kan man ringa på följande telefonnummer: